CONCEPT EN PROCESMANAGEMENT

De maatschap is in 2003 opgericht door Eric Amory en Marije Jurriëns. Onze specialiteit is het begeleiden van complexe vastgoedprojecten in de ontwikkelingsfase. De projecten zijn bijna altijd binnenstedelijke woningbouwopgaven. De opgaven kenmerken zich door maatschappelijke en sociale programma's gecombineerd met programma's voor de markt. Wij zijn flexibel, breed inzetbaar, multidisciplinair, resultaatgericht en op zoek naar cohesie en verbinding van alle betrokken partijen. Er is uitgebreide kennis en ervaring over exploitaties, financiering, contractvorming, wet- en regelgeving en bouwkundige ontwerp-oplossingen in relatie tot bouwkosten en de markt. Bovenal hechten we aan goede communicatie met onze opdrachtgevers en alle stakeholders.

Gildestraat Dijk en Waard

2020-voorjaar 2024

Gildestraat Dijk en Waard

Begeleiding onderzoek, stedenbouwkundig ontwerp en besluitvorming over een woongebouw met ruim 100 sociale huurwoningen. Begeleiding betreft de fase van stedebouwkundige opzet, het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan plus advies over de bestuurlijke besluitvorming. Tevens begeleiding van een meervoudige selectie van het ontwerpteam van architect, adviseurs en bouwer.

Van najaar 2020 tot en met maart 2024

Sociale huurwoningen in Midden Delfland

2020-voorjaar 2024

Sociale huurwoningen in Midden Delfland

Begeleiding en advies van diverse woonprojecten met sociale huurwoningen in opdracht van Woonstichting Midden Delfland

Het betreft drie projecten:

- 46 woningen turnkey in het plan Maaslandse Zoom in Maasland

- 6-10 woningen in Schipluiden in combinatie met een huisartsenpraktijk (ontwikkeling)

- onderzoek naar zorgwoningen in het centrum van Den Hoorn (fase stedenbouwkundig onderzoek).

van 2020 tot en met april 2024

Diploma Governance Opleiding voor Commissarissen en Bestuurders

Juni 2021

Diploma Governance Opleiding voor Commissarissen en Bestuurders

In juni 2021 heeft Marije bij Wagner succesvol een governance opleiding voor commissarissen en bestuurders afgerond.

Antoni Delft

2016-medio 2021

Antoni Delft

Project- en procesmanagement van gebouw Antoni in Delft.

Het gebouw is gelegen in het centrum van Delft, naast het oude en nieuwe station.

Antoni is een multifunctioneel gebouw met in totaal ca. 13.500 m2 BVO waar wonen, ontmoeten, verbinden en beleven centraal staan. Een ontmoetingspek, met een transparante plint die door zijn hoge, glazen gevel uitnodigt tot binnenkomen.

In het gebouw is een IBIS Styles hotel gerealiseerd met 81 kamers, daarnaast er komt horeca, flexibele werkplekken met ruimte voor starters en kleine bedrijven en een ingenieuze halfautomatische parkeervoorziening. Op de verdiepingen daarboven zijn 28 compacte studio’s en 11 riante appartementen gerealiseerd. De duurzaamheid van dit gebouw is naar de nieuwste standaards qua materiaalgebruik, energievoorziening en flexibiliteit naar de toekomst.

Onder het gebouw Antoni is de derde openbare fietsenstalling in het stationsgebied ontworpen en gebouwd en turn key opgeleverd aan de gemeente Delft en Prorail geschikt voor het parkeren van 2.400 fietsen. Architect is Studioninedots.

In samenwerking met de ontwikkelcombinatie en bouwcombinatie van SBB en Vink Bouw VOF.

  

Wooncooperatie Akropolis IJburg

2020- heden

Wooncooperatie Akropolis IJburg

Initiatief en begeleiding van een wooncoöperatie met als doel de nieuwbouw van 23 middeldure woningen (met huren van gemiddeld € 900 per maand prijspeil 2020) en 8 sociale huurwoningen in opdracht van een wooncooperatie.

Opdrachtgever: Wooncooperatie Akropolis IJburg UA.

De 31 huurders vormen de leden die daarmee min of meer eigenaar worden van hun eigen complex. Gezamenlijk beslissen zij over ontwerp, beheer en exploitatie van het complex. Via deze weg kunnen de woningen voor 'eeuwig' (50 jaar of langer) betaalbaar blijven. De doelgroepen zijn divers.

Ongeveer de helft van de bewoners is 55 jaar en ouder. De rest van de groep is divers. Al deze doelgroepen vallen in de huidige woningmarkt tussen 'wal en schip' vallen: niet meer in aanmerking kunnen komen voor een sociale huurwoning en te weinig verdienen voor een koopwoning. En de commerciële huursector is te duur geworden.

Het betreft ouderen, daarnaast ook jongeren en kleine (onvolledige) gezinnen. De financieringsvorm is 'stapelfinanciering' waarbij een deel van de financiering door de huurders zelf wordt geleverd. Start bouw is gepland in de najaar 2024, oplevering eind 2025.

Wooncooperatie 33 Bovengronds in Delft

van 2019 - 2025 (verwachte oplevering)

Wooncooperatie 33 Bovengronds in Delft

In Delft is een woonvereniging opgericht om een wooncomplex te realiseren met 33 aanpasbare flexibel te gebruiken (3-kamer) appartementen voor middengroepen. De huren zijn ca. € 1.100 per maand prijspeil 2023.

De doelgroep zijn ouderen, daarnaast ook jongeren en kleine (onvolledige) gezinnen. Samen met deze leden en INBO architecten is een ontwerp gemaakt voor dit gebouw. Het betreft een massief houten appartementengebouw (CLT).

Het oorspronkelijke doel om een wooncooperatie te op te zetten waar de huurders zelf eigenaar zijn, is niet gehaald: de financiering bleek onmogelijk.
In overleg met de gemeente Delft is het concept omgezet naar een beheercooperatie. Eigenaar is geworden Achmea Real Estate, die het gebouw aan de leden van de woonvereniging verhuurt. Met hulp van Vink Bouw als bouwer en financier van de planfase.

Projectmanagement Velison Wonen

2017-eind 2022

Projectmanagement Velison Wonen

De werkzaamheden omvatten de ontwikkeling van een locatie voor de nieuwbouw van circa 70 sociale huur woningen en de renovatie van een zorg gebouw waarbij het gebouw wordt verduurzaamd en er woonunits worden toegevoegd.
Opgeleverd zijn de nieuwbouwprojecten De Duinen en Stadspark in IJmuiden, respectievelijk 48 en 54 sociale huur appartementen. Tevens is een bijzonder project  "skaeve huse"  in Velserbroek opgeleverd.
Begeleiden en afronden van initiatieffase van het verduurzamen van circa 1.000 woningen in de gemeente Velsen. Hiervoor zijn de uitgangspunten geformuleerd en ketenpartners geselecteerd.

Juridische ondersteuning bij projecten

2019- 2022

Juridische ondersteuning bij projecten

Voor Wooncompagnie uit Hoorn wordt in een aantal projecten bij het tot stand komen van contracten ondersteund.
Het begeleiden van de verkoop van twee locaties waarbij van belang is dat de procedure loopt conform de regels van de Autoriteit Woningcorporaties.

OntwerpJeWoning, diverse locaties in diverse steden

2007-2023

OntwerpJeWoning, diverse locaties in diverse steden

Ontwikkeling, procesmanagement en realisatie van diverse appartementgebouwen in mede-opdrachtgevershap en 'collectief particulier opdrachtgeverschap'.
​Foto: twee appartementengebouwen in Leiden met 17 op maat ontworpen appartementen van 50-200 m2.

Huisvesting statushouders gemeente Velsen

2016-2017

Huisvesting statushouders gemeente Velsen

In opdracht van Velison Wonen projectmanagement van het huisvesten van statushouders binnen de gemeente Velsen op drie locaties. 

Herschikking vastgoedportefeuille, Noord-Holland

2014-2021

Herschikking vastgoedportefeuille, Noord-Holland

In opdracht van een woningcorporatie het herschikken van een uitgebreide vastgoedportefeuille. Werkzaamheden bestaan uit het verkoop gereed maken van diverse objecten en herontwikkelingslocaties.

Ateliers in Amsterdam

2016

Ateliers in Amsterdam

in opdracht van Stadgenoot en de gemeente Amsterdam: het geven van advies over de kansen en mogelijkheden van het op afstand plaatsen van kunstenaarsateliers in een nieuw op te richten beheers en exploitatie-entiteit.

Noord4us, Buiksloterham Amsterdam

2014-2015

Noord4us, Buiksloterham Amsterdam

In opdracht van Vink Bouw Nieuwkoop, procesmanagement van 14 woningen, parkeren en bedrijfsruimte in het project Noord4us. Noord4Us is een project met collectief opdrachtgeverschap. De 14 huishoudens zijn collectief eigenaar van een grote multifunctionele bedrijfsruimte.

Broekgouw, Volendam, sociale huurappartementen

2010-2013

Broekgouw, Volendam, sociale huurappartementen

In opdracht van Wooncompagnie de ontwikkeling en realisatie van 48 sociale huurappartementen rondom een collectief hof met bijbehorende parkeervoorziening en collectieve tuin om het complex heen. Bijzonder is de snelheid van ontwikkeling, gunstige investeringskosten door een efficiënt ontwerp. De woningen hebben bijzondere kwaliteiten: zijn ruimtelijk, flexibel met een mooie beschutte buitenruimte. Er is veel glas toegepast..

Broekgouw, Volendam begeleid wonen

2012

Broekgouw, Volendam begeleid wonen

Haalbaarheidsonderzoek In opdracht van Wooncompagnie en Odion samen voor een kleinschalig complex met begeleid wonen. 

Heel Europa, Purmerend

2008-2014

Heel Europa, Purmerend

In opdracht van Wooncompagnie, begeleiden van de ontwikkeling en realisatie van een woon-zorgcomplex met 140 sociale huurwoningen en 24 groepswoningen voor ouderen met een zorgvraag.
In het gebouw is een ‘Social Firm’ gerealiseerd: een centrale ontmoetingsplaats voor alle bewoners van het complex én de buurt geëxploiteerd door een achttal (zorg) partijen. Er zijn ontmoetingsruimtes ingericht, een eetcafé, dienstencentrum, dagopvang en een kapsalon. Het gaat om uiteenlopende (zorg)partijen, waaronder SWZP, RIBW, De Prinsenstichting en Clup Welzijn. Ook Centrum Jeugd en Gezin is gevestigd in Heel Europa.
Het complex heeft een grote collectieve binnentuin van ca. 3000 m2. Daarnaast zijn er 116 parkeerplaatsen op het dak van het laagbouwgedeelte.

Wooncompagnie, Noord Holland

2008-2014

Wooncompagnie, Noord Holland

In opdracht van woningbouwcorporatie Wooncompagnie het projectmanagement en haalbaarheidsstudies van diverse projecten. Het betreft uiteenlopende programma's van sociale huur en koopwoningen, vrije kavels, sociaal maatschappelijk vastgoed zoals buurthuizen, woonboten als een tweetal woonzorgcomplexen.
​Foto: buurthuis met 3 sociale huurwoningen in Uitdam.

Fountainhead, Amsterdam

2004–2011

Fountainhead, Amsterdam

In opdracht van het consortium 'New Deal' is het gebouw ‘Fountainhead’ voor de derde keer ontwikkeld tot een woongebouw met in dit geval ca 250 appartementen, bedrijfsruimten, een school en parkeervoorzieningen.NB New Deal was een gelegenheidscombinatie van twee woningcorporaties en twee ontwikkelend bouwbedrijven opgericht voor de ontwikkeling van Borneo en Sporenburg.

BNA, Amsterdam

2007

BNA, Amsterdam

BNA: ontwikkelen en geven van de cursus 'Ontwerpen = Ondernemen voor architecten'. Samen met AIM BV en Han Michel.

Grondexploitatie Middenmeer

2010-2013

Grondexploitatie Middenmeer

In opdracht van Wooncompagnie de actualisatie van de grond- en vastgoedexploitatie van een groot gedeelte van Middenmeer. Het betreft een project met ca. 185-250 te verbeteren en nieuw te bouwen sociale huur- en koopwoningen.

Posthuis, Middenmeer

2011

Posthuis, Middenmeer

In opdracht van Wooncompagnie de ontwikkeling en realisatie van een buurthuis van ca. 1.000 m2 in het centrum van Middenmeer. Het gaat om renovatie van een bestaand pand en uitbreiding met nieuwbouw. Diverse partijen exploiteren dit gebouw: Centrum Jeugd en Gezin, een zorg steunpunt en de gemeente Hollands Kroon.

Zorghotel, Amstelveen

2011

Zorghotel, Amstelveen

In opdracht van Eigen Haard een haalbaarheidsonderzoek doen voor de realisatie van een nieuw te bouwen zorghotel in Amstelveen.

Delflandplein, 
Amsterdam

2003–2011

Delflandplein, Amsterdam

De opgave was de vernieuwing van een winkelcentrum met woningen uit dat in de jaren 60 is gebouwd in Amsterdam West. De werkzaamheden betroffen project- en procesmanagement voor ontwikkeling en realisatie van ca. 500 woningen, ca.40.000 meter kantoor- en bedrijfshuisvesting, ca. 20.000 m² hotel, ca. 5.000 m² winkelcentrum, horeca- en leisurevoorziening en bijbehorende parkeergarages. Na 2013 wordt het project in gewijzigde vorm gefaseerd uitgevoerd.
In opdracht van een consortium bestaande uit Far West en Bouwbedrijf M.J. De Nijs & Zn.

Zonnehuis Amstelveen

2012-2013

Zonnehuis Amstelveen

In opdracht van M.J. de Nijs Projectontwikkeling advieswerkzaamheden op het gebied van programma en financiën ten behoeve van te realiseren sociale huurwoningen voor ouderen in een groot woonzorgcomplex te Amstelveen.

Trefpunt Marken, Marken

2008-2010

Trefpunt Marken, Marken

In opdracht van Wooncompagnie de begeleiding van de (her) ontwikkeling en realisatie van de renovatie en uitbreiding van het buurthuis (‘Trefpunt') van Marken in nauwe samenwerking met diverse gebruikers en exploitanten.

BLOM tandwielenfabriek en Walenburg, centrum Amsterdam

2004-2010

BLOM tandwielenfabriek en Walenburg, centrum Amsterdam

In opdracht van Ymere: conceptontwikkeling en projectmanagement van nieuwbouw en verbouw van ca. 16 woningen met bijbehorende parkeervoorzieningen en ca. 30 wooneenheden voor stichting HVO Querido.

Vleuterweide, Leidsche Rijn, Utrecht

2007-2008

Vleuterweide, Leidsche Rijn, Utrecht

Projectmanagement in opdracht van een PPS (GEM Vleuterweide Beheer BV) voor de ontwikkeling van een deelplan met bijna 800 koop- en huurwoningen (vrije sector en sociale huurwoningen), twee scholen en openbare ruimte. Residuele opstalexploitatie als onderdeel van de grondexploitatie.

Haag Wonen, Den Haag

2008

Haag Wonen, Den Haag

In opdracht van Haag Wonen, een integrale studie naar het verduurzamen van stadsvernieuwingswoningen in de Schilderswijk. Het betreft zowel nieuwbouw als renovatie. Het onderzoek betreft een integrale afweging van techniek, ontwerp, financien, huren en CO2 reductie. In samenwerking met FARO architecten.

Kanaleneiland, Utrecht

2008

Kanaleneiland, Utrecht

In opdracht van Mitros het opstellen van een programma van eisen voor de vernieuwing van het bezit in Kanaleneiland.

Poeldijkstraat, Amsterdam

2006-2007

Poeldijkstraat, Amsterdam

De opgave betrof de ontwikkeling van nieuwbouw voor ca. 80 dak- en thuislozen in opdracht van woningbouwvereniging De AWV (tegenwoordig Stadgenoot). Het dagelijkse beheer is in handen van HVO Querido, die als 'afnemer' het programma van eisen heeft geformuleerd. Het is een gemengd project bestaande uit diverse doelgroepen (passanten – groepswonen – internaatwonen) en diverse voorzieningen (gemeenschappelijke ruimten, keuken, parkeren, kantoorruimte). Uitgangspunt is een duurzaam gebouw met een flexibel te gebruiken casco. Het gebouw is daarmee niet alleen geschikt voor het huidige gebruik, maar kan ook in de toekomst ook door andere doelgroepen gebruikt worden.

Oosterparkbuurt, Amsterdam

2006-2007

Oosterparkbuurt, Amsterdam

In opdracht van IJmere het projectmanagement van een sloop- nieuwbouwlocatie in een 19e eeuws stedelijk vernieuwingsgebied.
Het programma bestaat uit circa 48 vrije sectorwoningen, bedrijfsruimten en een half verdiepte parkeergarage.

Zeedijk, Amsterdam

2007

Zeedijk, Amsterdam

In opdracht van NV Zeedijk advies en coaching bij aanpak van te renoveren panden in het centrum van Amsterdam.

Kop Dijksgracht, Amsterdam

2007

Kop Dijksgracht, Amsterdam

In opdracht van Amvest advies en management bij de prijsvraag ‘Kop Dijksgracht’, gericht op de nieuwe huisvesting van jeugdtheater De Krakeling.

Indische buurt, Amsterdam

2006-2007

Indische buurt, Amsterdam

In opdracht van Ymere projectmanagement van een sloop- en nieuwbouwlocatie in de 19e eeuwse gordel in Amsterdam Oost. Het programma bestaat uit circa 43 sociale huur- en vrije sectorwoningen en 5 bedrijfsruimten.

Woonhuis familie Brouwer, Heiloo

2006–2007

Woonhuis familie Brouwer, Heiloo

Advisering in programma van eisen, architectenselectie, aanbesteding en proces (niet gerealiseerd).

Noordstrook,
Amsterdam-West

2004-2005

Noordstrook, Amsterdam-West

Optreden namens woningcorporatie Far West naar de uitvoerende ontwikkelaar voor de ontwikkeling van ca. 325 sociale huur, vrije sector huur en koopwoningen, met maatschappelijke ruimtes en bijbehorende parkeervoorzieningen.

Ringspoorzone, 
Amsterdam-West

2004-2005

Ringspoorzone, Amsterdam-West

Namens Far West vormgeven van het opdrachtgeverschap naar de uitvoerende ontwikkelaar bij de ontwikkeling van ca. 165 social huur- en koopwoningen met bijbehorende parkeervoorzieningen.

Amstelveen

2006

Amstelveen

Visie en haalbaarheidsonderzoek voor een grote nieuwbouw locatie in Amstelveen in opdracht van Bouwinvest (samen met Han Michel)

De Pijp, Amsterdam

2005-2006

De Pijp, Amsterdam

In opdracht van GW Bakker Projectadviezen het projectmanagement van een vernieuwbouwproject in de Pijp in Amsterdam.
De huidige 66 woningen zijn samengevoegd tot 36 woningen. Dit project ging gepaard met maatschappelijke discussie over het uitplaatsen van de oorspronkelijke bewoners en krakers van de leeggekomen woningen. 

Organisatieadvies Parteon

2005-2006

Organisatieadvies Parteon

Organisatieadvies ten behoeve van het opzetten van een projectontwikkel-afdeling van woningcorporatie Parteon

Kantoorgebouw IJburg, Amsterdam

2005

Kantoorgebouw IJburg, Amsterdam

In opdracht van CKA Amsterdam het onderzoeken en ontwikkelen van een nieuw te bouwen eigen kantoor (samen met Han Michel).
 

Amsterdam-West, Bakemabuurt

2005

Amsterdam-West, Bakemabuurt

In opdracht van Far West optreden als opdrachtgever naar de uitvoerende ontwikkelaar van een van de aangesloten woningcorporaties in twee deelgebieden in de Westelijke Tuinsteden in Amsterdam. Betreft duurzame renovatie gericht op het verbeteren van het energielabel (van G naar B).

Staalmanpleinbuurt, Amsterdam

2005

Staalmanpleinbuurt, Amsterdam

De opgave vanuit opdrachtgever De Alliantie was om de stedenbouwkundige, getalsmatige en financiële effecten van het omzetten van de planontwikkeling van gestapelde woningen naar een woonmilieu met voornamelijk laagbouw te analyseren (in samenwerking met Han Michel).

Rivierenbuurt, Amsterdam

2003–2004

Rivierenbuurt, Amsterdam

Haalbaarheidsonderzoek van een appartementencomplex 30-50 woningen met parkeervoorzieningen in de Rivierenbuurt Amsterdam in opdracht van een particulier.

Binnenstad, Amsterdam

2003-2005

Binnenstad, Amsterdam

De opgave was om in opdracht van NV Stadsgoed het project- en procesmanagement te vervullen voor een forse portefeuille onroerend goed in de binnenstad (monumenten, beschermd stadsgezicht). Het ging om een aantal verspreide locaties met te renoveren en restaureren panden, begeleiden en uitplaatsen van bewoners en krakers. De panden hadden de oorspronkelijke functie verloren en leverden geen inkomsten op. Na herontwikkeling konden ze worden toegevoegd aan de portefeuille van Stadsgoed en in exploitatie genomen.

Nijmegen Oost

2005

Nijmegen Oost

Visie en haalbaarheidsstudie voor een voormalig sportveld in Nijmegen Oost in opdracht van AM

De Pijp, Amsterdam

2003-2004

De Pijp, Amsterdam

In opdracht van AM onderzoek naar de haalbaarheid van renovatie en sloop/nieuwbouw van een woningbouwcomplex. Projectmanagement van de ontwikkeling van nieuwbouw van 42 koopappartementen in diverse grootten en typen met parkeervoorziening.

Buyskade, Amsterdam

2004

Buyskade, Amsterdam

Onderzoek in opdracht van een particuliere investeerder naar de haalbaarheid van 120 koopwoningen met bijbehorende parkeervoorzieningen aan de Buyskade in Amsterdam.

IJburg, Haveneiland West Kleine Rieteiland, Amsterdam

2003

IJburg, Haveneiland West Kleine Rieteiland, Amsterdam

Onderzoek naar de haalbaarheid van de verkaveling van het Kleine Rieteiland, in opdracht van de IJburgermaatschappij.

IJburg, Solid18, Amsterdam

2003

IJburg, Solid18, Amsterdam

Onderzoek in opdracht van de IJburgermaatschappij naar de ontwikkeling van Solid18 tot een bedrijvencentrum van ca. 10.000 m², in kleine flexibele units en een short stay woonvoorziening van ca. 10.000 m², gecombineerd met een buurtcentrum van ca. 3.500 m² met parkeervoorzieningen.

Stationsgebied, Schiedam

2003

Stationsgebied, Schiedam

Ontwikkeling van 85 koopwoningen met bijbehorende parkeervoorziening en 600 m² bedrijfsruimte in opdracht van Woonplus Schiedam.

IJburg, Haveneiland Oost, Amsterdam

2003-2004

IJburg, Haveneiland Oost, Amsterdam

De vraagstelling betrof om op basis van een stedenbouwkundig masterplan een afsprakendocument op te stellen tussen gemeente en de op IJburg werkzame consortia voor ca. 500 woningen, bedrijfs- en kantoorruimte en bijbehorende parkeervoorzieningen. De opgave was eveneens om voor de drie consortia een onderlinge verdeling van het programma op te stellen.
In opdracht van consortium 'de IJburgermaatschappij'.

Grootstal, Nijmegen

2003-2004

Grootstal, Nijmegen

In opdracht van AM haalbaarheidsstudie naar de verkavelinsgmogelijkheden van circa 26 eengezinswoningen en circa 40 starterswoningen met bijbehorende parkeervoorzieningen (niet gerealiseerd).